تامین هزینه رهن خانه

تامین هزینه رهن و اجاره برای خانه یکی از خانواده های مددجویان به مبلغ هشت میلیون تومان به شرح زیر:

پنج میلیون تومان اهدایی یکی از خیرین

سه میلیون تومان اهدایی از طرف موسسه