گزارش ارسال سبد عیدی

برای 43 کودک در تهران سبد عیدی ارسال شد و برای 66 کودک در شهرستان مبلغ 100 هزار تومان عیدی واریز شد

♫♫♫

بوے عيدے بوے توپ بوے كاغذ رنــــگے 
 بوے تند ماهے دودے وسط سفرہ نــــو 
 بوے ياس جا نمازہ ترمـہ مادر بــــــزرگ 
  
 
  بوے عیدے براے ڪودڪان نیازمندpku 
 بوے مهر 
 بوے ڪار خیر 
 بوے سیر ڪردن ڪودڪان گرسنـہ  
  
 ♫♫♫
  
 ♦️با لطف خدا و حمایت شما بزرگواران، توانستیم بـہ ۴۳ ڪودڪ #سبد_عیدے شامل👇 
  
  پودر تخم مرغ رژیمی🥚 پودر سیب زمینے رژیمی🥔 پودر همبرگر رژیمی🍔 ماست رژیمی🥣 دوغ رژیمی🥛 آرد رژیمی🍚  ماڪارونے رژیمے 🍝 و شیرینے رژیمے 🍪

 هدیـہ دهیم🎀 
  
 براے ۶۶ ڪودڪ دیگر ڪـہ ساڪن شهرستان هستند هم مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، #عیدے دادیم. 
  
  
 خداروشڪر ڪـہ امسال هم توانستیم دل این ڪودڪان نیازمند و بیمارpku را تا حدودے شاد نماییم🙏