همیاری پزشکی

اقدامات پزشکی فصل بهار 1402 به شرح زیر می باشد:

در بیست و هشتم فروردین برای یکی از مددجویان ، توسط دندانپزشک خیر ، ترمیم دندان انجام شد.

در هفدهم خرداد جلسه مشاوره برای یکی از خانواده های مددجویان برگزار شد.