محرم 96

محرم امسال با مبالغ اهدایی شما بزرگواران ۱۹ بسته غذای رژیمی(نذری) تهيه و در تهران توزيع شد


همچنین هزينه ي ۳۶ بسته براي كودكاني كه دسترسی به آنها ممکن نبود، بصورت نقدی واریز شد.