شماره حساب

شماره کارت:  6104337740469711

شماره حساب:  5919886373

شماره شبا:  IR300120000000005919886373

بانک ملت/ موسسه غیرتجاری حامیان شکوه نیکان