ذبح گوسفند

فروردین امسال  توسط خیرین برای خانواده های نیازمند بسته های گوشت به شرح زیر تهیه شد:

یک راس گوسفند یه مبلغ شش میلیون و سیصد هزارتومان برای مصرف دوازده خانواده در استان مرکزی ذبح و بسته های گوشت به جهت مصرف اعضای سالم خانواده نیازمند پی کی یو توزیع شدند.