ذبح گوسفند

خرداد امسال  توسط خیرین برای خانواده های نیازمند بسته های گوشت به شرح زیر تهیه شد:

یک راس گوسفند یه مبلغ هشت میلیون و پانصد و هشتاد هزارتومان برای مصرف 9 خانواده در استان همدان ذبح و بسته های گوشت به جهت مصرف اعضای سالم خانواده نیازمند پی کی یو توزیع شدند.