برگزاری بازرچه خیریه

بازارچه خیریه با حضور جمعی از هنرمندان عزیزمون به نفع کودکان PKU برگذار گردید.