اهدای تنور نان

با کمک خیرین دو عدد تنور نان به خانواده های نیازمند تحت پوشش موسسه اهدا شد.